|

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną otwartedane.gdynia.pl (zwanego dalej „Serwisem”).


2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26 (zwany dalej „Administratorem”).


3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub listownie: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 Gdynia (81-382)


4. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.


6. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Serwisu zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Serwisu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.


7. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.


8. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.


9. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Microsoft Edge
• w przeglądarce Mozilla Firefox
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


10. Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.


11. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).


12. Osoba zakładająca konto w Serwisie, podczas rejestracji oraz w związku z korzystaniem z różnych jego funkcjonalności, jest zobowiązana do podania następujących danych osobowych:
• imię i nazwisko
• adres poczty internetowej


13. Wskazane w pkt 12 dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem portalu otwartedane.gdynia.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody (art.6 ust 1 lit a RODO).


14. Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej serwisu, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.


15. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);


16. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim taka zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ostatnio dodane